• Home>
  • POLICY INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE L’ORÉAL-GROEP

POLICY INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE L’ORÉAL-GROEP

Resources\Visuels\V4\Headers\Articles\INT\v_header_article_default.jpg

De ambitie van L’Oréal is om een voorbeeldige maatschappelijk betrokken onderneming te zijn en bij te dragen aan een wereld van schoonheid. We hechten veel belang aan eerlijkheid en duidelijkheid, en het licht ons na aan het hart om met onze klanten sterke en duurzame relaties op te bouwen, gebaseerd op vertrouwen en het wederzijdse belang. In lijn met deze filosofie beschouwen wij de bescherming van uw persoonsgegevens als essentieel en willen wij u door middel van onderhavige policy inzake de bescherming van de persoonsgegevens informeren over de manier waarop wij die gegevens verzamelen en behandelen.

Door het gebruik van deze Dragers (zoals ze hieronder worden gedefinieerd), tenzij de wetgeving in uw land inzake de bescherming van persoonsgegevens een uitdrukkelijke toestemming vereist, stemt u ermee in (i) dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals omschreven in onderhavige policy en (ii) dat uw persoonsgegevens overgedragen worden naar andere landen dan het uwe (met inbegrip van landen buiten de Europese Unie).

WAAROP IS ONDERHAVIGE POLICY INZAKE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN TOEPASSING?

De onderhavige policy inzake de bescherming van de persoonsgegevens is van toepassing op het geheel van websites, apps, online spelen/lotingen, alsook op elk ander online initiatief van een vennootschap van de L’Oréal-groep en die persoonsgegevens inzamelt (de ‘Dragers’). Bijgevolg is onderhavige Policy niet van toepassing op websites van derden, met inbegrip van deze die eventueel op onze Dragers worden vermeld door middel van een hyperlink.

Noteert u ook dat, indien de wetgeving van uw land zulks vereist, de onderhavige policy inzake de bescherming van de persoonsgegevens aangevuld kan worden met lokale bepalingen, waarvan wij u ten stelligste aanraden die op onze Dragers te raadplegen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Mits uw voorafgaandelijke toestemming, zullen wij mogelijks (een deel van) de volgende gegevens verzamelen wanneer u onze Dragers gebruikt:

  • de gegevens die u bekendmaakt (i) door formulieren in te vullen, (ii) door content online te zetten, (iii) door in te tekenen op online diensten (bv. Apps en pagina’s van social media) of (iv) door ons berichten toe te sturen:
- voornaam en familienaam;
- e-mailadres;
- geslacht;
- telefoonnummer;
- postadres;
- leeftijd/geboortedatum;
- uw mening over onze producten;
- betalingsinformatie (op e-commercedragers);
- aankoophistoriek (op e-commercedragers);
- elke specifieke vraag die u tot ons zou kunnen richten (hoofdzakelijk met het oog op archivering);
- foto’s en video’s van uzelf die u wenst te delen.
  • We zouden u kunnen vragen om deel te nemen aan peilingen die we voor wetenschappelijke en statistische doeleinden gebruiken.

SLAAN WE UW IP-ADRES EN COOKIES OP?

We zouden uw IP-adres en uw type browser kunnen opslaan met het oog op de administratie van onze systemen en/of om statistieken op te maken en dit zonder enige andere persoonlijke informatie te identificeren.

In sommige gevallen zouden we ook Cookies kunnen gebruiken, hetgeen overeenkomt met bestandjes van letters en cijfers die op uw toestel worden gedownload wanneer u onze Dragers bezoekt. We gebruiken de Cookies hoofdzakelijk om u ter herkennen wanneer u opnieuw onze Dragers bezoekt en om content weer te geven die tot uw interesses zou kunnen behoren.

De standaardinstellingen van internetbrowsers zijn doorgaans zo ingesteld dat ze cookies accepteren, maar u kunt dat eenvoudig wijzigen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Noteert u evenwel dat sommige delen van onze Dragers onbereikbaar zouden kunnen zijn indien u ervoor kiest om de cookies te deactiveren.

Voor meer informatie over ‘cookies’, klik hier.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij gebruiken hoofdzakelijk uw persoonsgegevens in het kader van het beheer van onze klanten/prospecten, en meer bepaald om op uw aanvragen te reageren of om u geregeld nieuws en informatie toe te sturen over onze producten, onze merken, onze activiteiten en/of onze Dragers die uw interesse zouden kunnen opwekken.

Wij gebruiken verder uw gegevens om uw elektronische ervaring met onze Dragers te verbeteren: de interesse die u voor onze Dragers en hun content toont, uw online account beheren, uw deelname aan onze activiteiten valideren, uw betalingen behandelen, ervoor zorgen dat onze Dragers gepresenteerd worden op de manier die het beste aansluit bij u en uw toestel, en u beschermen tegen eventuele frauduleuze acties.

HOE KUNT U TOEGANG KRIJGEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U kunt ons altijd per gewone post, via e-mail of per telefoon contacteren (gelieve hiervoor de gegevens te raadplegen vermeld in de Gebruiksvoorwaarden van de Dragers die u gebruikt), om de persoonsgegevens te raadplegen waarover wij over u beschikken.
Indien u een fout ontdekt in die gegevens of indien u die gegevens onvolledig of dubbelzinnig acht, kunt u ons tevens verzoeken die te verbeteren, aan te vullen of te verduidelijken.
U kunt eveneens verzet aantekenen tegen het gebruik van die gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden of tegen het delen van die gegevens met derden met het oog daarop.
U kunt ons tenslotte ook verzoeken alle persoonsgegevens in ons bezit die u betreffen, te schrappen. Noteert u evenwel dat we een spoor van uw gegevens voor archiveringsdoeleinden zouden kunnen bewaren (in het bijzonder wanneer de wet ons hiertoe verplicht).

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Onder voorbehoud van hetgeen in onderhavige policy inzake de bescherming van uw persoonsgegevens is aangegeven, of tenzij wij uw voorafgaandelijke toestemming hebben ontvangen, zouden wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven aan werknemers van de L’Oréal-groep of aan onze dienstverleners (bijvoorbeeld aan onze web-agentschappen die bepaalde online activiteiten voor onze rekening beheren) en/of aan commerciële partners, met de voormelde doelstellingen voor ogen, en enkel binnen de grenzen van de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd. Die personen zouden u rechtstreeks kunnen contacteren op basis van de gegevens die u ons heeft bezorgd. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat L’Oréal derden bedrijven in staat stelt om met behulp van cookie informatie namens  L’Oréal Belgilux aan u online advertenties op maat te tonen.

Gegevens over uw individuele bezoeken op de website worden in voorkomende gevallen na uw voorafgaandelijke toestemming verstrekt aan derden om die derden in staat te stellen om mede namens ons online advertenties op maat te tonen aan u.

Noteert u dat wij van onze dienstverleners strikt eisen dat zij uw persoonsgegevens enkel zouden gebruiken om de diensten te beheren waarvoor wij op hen een beroep doen. Wij vragen tevens van die dienstverleners dat zij steeds de toepasbare wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens zouden naleven, en dat ze bijzondere aandacht zouden besteden aan de vertrouwelijkheid van die gegevens.

WAAR BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in onze gegevensbanken of in die van onze dienstverleners bewaard.

In sommige gevallen, en hoofdzakelijk om technische redenen, kunnen die gegevensbanken bewaard worden op servers buiten het land (alsook buiten de Europese Unie) van waaruit u oorspronkelijk de gegevens heeft verstrekt.

DRAGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OVER BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Gezien meer bepaald het internationale karakter van de L’Oréal-groep en om de servicekwaliteit te optimaliseren, kan de communicatie van informatie, zoals hierboven bedoeld, inhouden dat persoonsgegevens buiten uw land en/of naar niet-lidstaten van de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, waar de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens verschilt van die van de Europese Unie.

In dat geval verzekeren materiële, organisationele, procedurele, technische en personeelsgebonden maatregelen, die strikt en gepast zijn, de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG BEWAARD?

Wij stellen ons tot doel om uw persoonsgegevens op de meest veilige en beveiligde manier te bewaren, en dit enkel voor de periode van de realisatie van de door de behandeling vooropgestelde doelstelling. In dat opzicht treffen wij de gepaste materiële, technische en organisationele maatregelen om zo veel als mogelijk de wijziging of het verlies te voorkomen van uw persoonsgegevens, alsook de ongeoorloofde toegang ertoe.
Op onze e-commerce Dragers beheren wij uw betalingsgegevens met methodes die beantwoorden aan de sectornormen (zoals PCI DSS).

Wij informeren u dat deze policy inzake bescherming van persoonsgegevens door ons kan worden gewijzigd. In dat geval zult u die wijzigingen op deze pagina kunnen raadplegen.

LOKALE BEPALINGEN

België:

Conform de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens, geniet u een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de u betreffende gegevens. Om dat recht uit te oefenen, dient u ons een aanvraag met een identiteitsbewijs te richten via:

L’Oréal Belgilux nv, Keizer Karellaan 584, 1082 Brussel

E-mailadres: [email protected]

  • Facebook
  • Pin

Aanbevolen voor u

See all articles


v_push_commitment_19961.jpg


v_push_commitment_19959.jpg


v_push_commitment_19962.jpg